Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Van NDV Comm. V.

1 : Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden

1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, brengt de aanvaarding van de bestelbon/factuur door de klant zijn toetreding mee tot deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen NDV en de Klant en de huidige algemene voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

1.2 Deze algemene voorwaarden regelen de verhoudingen tussen NDV en de klant. Enkel de schriftelijke wijzigingen die zijn getekend door beide partijen, en die voorkomen in de bestelbon of in enig ander document, kunnen afwijken van deze algemene voorwaarden. NDV Comm. V. kan nooit op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgen van zijn materiaal, zeker niet bij levende dieren zoals Bv .vissen of reptielen.

1.3 De bestelvoorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan NDV.

2 : Aanbod - aanvaarding

2.1. De bestelbon en de prijsaanbiedingen die aan de klant worden overgemaakt, zijn één maand geldig.

2.2. De bestelling is pas definitief vanaf de ondertekening van de koopovereenkomst door de klant en het storten van een voorschot van vijftig procent van de totale prijs exclusief belastingen. Bovenop de huidige algemene voorwaarden, worden de rechten en plichten van de partijen vastgelegd door de overeenkomst.

2.3. De eventuele studie- en onderzoekskosten die voorafgaan aan de opmaak van de bestelbon zijn ten laste van de klant, ongeacht of er daarna een overeenkomst wordt gesloten of niet.

2.4. Al de prijzen van NDV zijn exclusief belastingen en kunnen naar keuze van de verkoper - installateur forfaitair of op uurbasis worden berekend indien deze niet duidelijk zijn vermeld op de bestelbon.

2.5. Voor elk werk op uurbasis of in regie worden de materialen berekend aan de dagprijs en de werkuren van NDV worden berekend vanaf het vertrek tot aan de aankomst in het atelier, vermeerderd met de transportkosten, verplaatsingskosten en prestaties voor het op- en afladen van materialen.

2.6. De werken worden uitgevoerd met de basismaterialen die normaal voorhanden zijn. De specifieke eisen van de klant dienen te worden meegedeeld aan NDV op het moment dat de bestelbon wordt opgemaakt. Indien deze eisen daarna worden meegedeeld, kunnen de prijzen worden aangepast.

2.7. In geval van prijsveranderingen van het materiaal, de lonen, de sociale lasten of speciale belastingen, kunnen deze aangepast worden volgens de prijsherziening die met het aanbod samengevoegd wordt.

3 : Termijn

3.1. De datum van het begin van de werken wordt vastgelegd in onderling overleg met de klant, maar kan steeds worden uitgesteld door de verkoper - installateur bij uitzonderlijke omstandigheden en/of omstandigheden onafhankelijk van de wil van NDV.

3.2. De leveringstermijnen en uitvoeringstermijn die eventueel zijn bepaald zijn slechts indicatief van aard en zijn nooit bindend. Enkel een achterstand van meer dan een 3 maand na verzending van een aangetekende ingebrekestelling door de klant, kan door deze laatste worden ingeroepen om de uitvoering van diens verbintenissen op te schorten of om de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst te vragen.

3.3. De klant dient zo goed als mogelijk de uitvoering van deze werken te vergemakkelijken. Hij dient ervoor te zorgen dat de materialen op de plaats kan worden geleverd. Hij dient ervoor te zorgen dat de ruimte waar de werken dienen te worden uitgevoerd vrij zijn van elk obstakel. Elk werk van opruiming en/of schoonmaak zal in supplement aan de klant worden gefactureerd.

3.4. De bestelbon worden opgemaakt in de veronderstelling dat de werken zonder onderbreking worden uitgevoerd. Indien andere professionelen tegelijkertijd met NDV werken, dient de klant ervoor te zorgen dat de normale vooruitgang van de werken van NDV niet wordt gestoord. Indien dit het geval zou zijn, worden de uitvoeringstermijnen verlengd. De verloren en niet recupereerbare wachttijden zullen in supplement worden gefactureerd.

3.5. Alle uitgaven die voortvloeien uit tijdverlies waarvan de oorzaak niet bij NDV ligt, zoals de vertraging zoals het niet eerbiedigen van veiligheidsregels zullen aangerekend worden als toeslag van de overeengekomen prijs.

4: Betaling

4.1. Een voorschot van vijftig procent van de totale prijs exclusief belastingen wordt door de klant betaald op de dag van de ondertekening van de bestelbon. Elk voorschot dat betaald is aan NDV blijft definitief verworven door deze indien de overeenkomst om welke reden ook, die niet toerekenbaar is aan de verkoper- installateur, zou worden verbroken.

4.2. Voor de betaling van het saldo van de prijs zal NDV aan de klant tussentijdse facturen versturen in de loop van de uitvoering van de werken. Het eventuele saldo van de prijs wordt betaald bij oplevering van de werken.

4.3. Alle facturen zijn contant en zonder disconto te betalen op de rekening van de maatschappelijke zetel van NDV.

4.4. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd aan NDV . De interest wordt berekend aan twaalf procent per jaar.

4.5. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de vervaldag aan NDV een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten beloop van vijftien procent van het verschuldigde bedrag exclusief belastingen, met een minimum van 450 EUR.

4.5.1. De opgestelde factuur wordt geacht binnen de 8 werkdagen geprotesteerd te zijn, of wordt in acht genomen automatisch te zijn aanvaard door de tegenpartij.

4.6. De niet-nakoming van de betalingsmodaliteiten brengt eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval van de termijn mee en maakt alle door de klant aan de verkoper - installateur verschuldigde sommen volledig en onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien de facturen nog niet hun vervaltermijn hebben bereikt. (recht om de exceptie van niet-uitvoering in te roepen door de verkoper - installateur in geval van niet-betaling)

4.6/1.bij niet betaling op de vervaldag van de factuur, wordt zonder enige ingebrekestelling een eenmalige administratiekost van 450€ aangerekend bovenop de schadevergoeding zoals beschreven in art 4.5 en 4.6.